اين لوگوي زيبا شامل برخي ابزار و وسايلي است که در سفره هفت سين ايراني به کار گرفته مي شوند که به زيبايي با حروف لاتين کلمه Google تلفيق شده است.

'گفتني است که اين لوگو تنها در بخش فارسي زبان گوگل قابل مشاهده است و در صفحه ابتدايي انگليسي زبان گوگل قرار ندارد.

اين اولين بار است که اين موتور جستجو لوگوي ويژه اي را به مناسبت نوروز در سايت خود قرار مي دهد وا ين درحالي است که طي چند سال اخير گوگل مرتبا از لوگوهاي متنوعي در آستانه سال نو مسيحي وسال نوي چيني استفاده کرده است.